• Mr. Sanjay Anand

  Harssha Shetty

  Chief Executive Officer

 • Mr. Prakash Chaudhari

  Prakash Chaudhari

  Chief Operating Officer

 • Mr. Srinivasan Sankaran

  Srinivasan Sankaran

  Head Direct Reduced Iron

 • Mr. Nicholas Gilani

  Amit Kumar Amb

  Chief Supply Chain Officer

 • Mr. Sunil Kumar

  Sunil Kumar

  Chief Marketing Officer

 • Avinash Patodia

  Avinash Patodia

  Head - Finance

 • Ms. Eng. Sami Salim Al Sahib

  Eng. Sami Salim Al Sahib

  Corporate Strategy