• Mr. Sanjay Anand

  Harssha Shetty

  Chief Executive Officer

 • Mr. Srinivasan Sankaran

  Srinivasan Sankaran

  Direct Reduced Iron

 • Mr. Prakash Chaudhari

  Prakash Chaudhari

  Steel Making

 • Mr. Sunil Kumar

  Sunil Kumar

  Marketing

 • Ms. Aisha Salim

  Aisha Salim

  Learning Management

 • Ms. Maryam Al Khuzaimi

  Maryam Al Khuzaimi

  Administration